Ózdi Pünkösdi Gyülekezet

 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”
(Filippi 4:13)

 

Gyülekezet vezetősége

A vezetőség egy szellemi-, szeretet, és szolgálati közösség. Az egymás iránti tisztelet és szeretet jellemzi a légkört…”
(részlet a vezetőség működési alapelveiből. A teljes dokumentum ITT megtekinthető)

Nyeste Győző

Presbiter

Baráti Róbert

Lelkipásztor

Kiss Géza Imre

Presbiter

Kaló Tamás

Presbiter

Baráti Róbert ...

1974-ben születtem Bácsalmáson, de Baján nőttem fel másodmagammal (öcsémmel) egy szerető családban. A családi életünknek a hit s akármiféle vallásgyakorlás soha nem volt része. Az érettségi megszerzése után hivatásos katonai pályára készülve, tanulmányaim miatt kerültem Szentendrére. Itt ért utol Az Úr Jézus hívó szava, s 1994 január 13-án egy új életet kezdtem: Jézus tanítványává lettem.

1996-ban megnősültem, s boldog házasságban élek feleségemmel, Erikával és két (már felnőtt) lányunkkal. A házasságunk nem volt könnyű: egy év után Erika alapbetegségének köszönhetően veséi felmondták a szolgálatot, s azóta dialízis kezelésre szorul. Közös életünket mindig végig kísérte betegsége, s az ezzel járó kényelmetlenségek. Mégis, ha újra kezdhetném, újra őt venném el feleségül! Hálás vagyok Istennek kapcsolatunkért!
A katonai pályát feladva a civil életben helyezkedtem el: faiparban, egy bútorgyárban dolgoztam különböző munkakörökben. 2002-től az Országos Mentőszolgálat kötelékében töltöttem 8 évet, mint mentőápoló, majd később mentésirányító.
2010-ben teológusként diplomáztam, majd 2016-ban egy második diplomát is szereztem (keresztény szemléletű coaching és vezetés).
A 2014-től 2018-ig tartó időszakban gyermekvédelmi szakellátásban is dolgoztam: lakásotthonban élő fiatalok nevelési feladatait láttam el különböző munkakörökben.
Gyülekezetben 1996 óta rendszeresen szolgáltam különböző területeken: igehirdetőként, gyermek- és ifjúsági munkásként, s később presbiterként, lelkipásztorként. Életem egy időszakában kocsmalelkészként is ismert voltam. Tíz éven keresztül a bajai pünkösdi gyülekezet vezetői, később lelkipásztori feladatait láttam el. 2018 májusa óta az MPE Ózdi Gyülekezetének vagyok a lelkipásztora.
Szolgálatom vezérigéje:

„Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.” Ézsaiás 58,12

Bozóné Csernus Emőke ...

Családomról röviden: Szüleim, nagyszüleim, dédszüleim is pünkösdi keresztények voltak, így erősen fenyegetett az a veszély, hogy egyszer én is meg fogok térni. Eredetileg könyvelő statisztikus és gazdasági tervező végzettségem van, első munkahelyem a Városi Tanács Gyámügyi Osztályán volt, aztán 1993-ban a Debreceni Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát szereztem, 17 évig dolgoztam pedagógusként általános iskolában. Férjemmel a gyülekezetben ismerkedtem meg, 1994-ben házasodtunk össze. 3 lányunkkal együtt a MPE ózdi gyülekezetébe járunk jelenleg is, melynek 1949-es alapítói között a nagyszüleim (Csernus Sándor és felesége) is ott találhatók.

Megtérés, szolgálat: 1986-ban egy intenzív 2 hónapos bibliaolvasás után (amikor az elsőtől az utolsóig „felfaltam” az Ige minden szavát) döntöttem Jézus Krisztus követése mellett. Pár hónappal ezután (még bemerítésem előtt) nagyon konkrét és határozott elhívást kaptam a gyerekek felé való szolgálatra, és 28 éven át végeztem a gyülekezeti bibliakörben tanítói munkát, később belekóstoltam a tifi és a nők közötti szolgálatba is. Az évek során több teológiai és pedagógiai képzésen vettem részt diákként és oktatóként. A Palánta Misszió gyermekmunkás-képzőjének elvégzését követően óvodákban és általános iskolákban tartottam bibliaismereti szakköröket. A sok bohóckodást, bábozást, pantomimezést, tábori vidámkodást és vetélkedést követően kicsit komolyabbra fordítva a dolgot, a „rendelt idő” elérkeztével a Pünkösdi Teológiai Főiskola felé vettem az irányt. 2015-ben a Pasztorálpszichológiai alapú lelkigondozás mesterszakon, 2016-ban Keresztény szemléletű coaching és vezetés szakon szereztem diplomát. 2016. szeptemberétől a PTF-en dolgozok.

Szenvedélyem az olvasás, néhány kutatási témám, kérdések, amelyek érdekelnek:

 • Lelkigondozás, pszichológia, önismeret, a szenvedő ember, a problémamegoldás bibliai alapelvei
 • Istenélmények az Ószövetségben
 • Pünkösdi identitásunk és történelmünk
 • A nők gyülekezeti szolgálata
 • Gyermeknevelés, hitoktatás, gyermekmisszió
 • Gyülekezetvezetés elmélete és gyakorlata
 • Versek (én magam is írtam néhányat)

Bibliai részek, amiken sokat gondolkodom, amik meghatározóak voltak életemben:

 • Ószövetség: Jákób birkózása az angyallal, Mózes elhívása, Bírák könyve, Illés élete és szolgálata, Jób szenvedésének célja és tanulsága, Habakuk könyve – „de én”, Jónás – a legsikeresebb próféta, Ezékiel és a csontok, Ézsaiás – „Ne félj!”
 • Újszövetség: Jézus csodáinak értelmezése, Jézus kijelentései önmagáról: „Én Vagyok!”, Jézus vitái az írástudókkal, Jézus viszonyulása a nőkhöz, A samáriai asszony a kútnál, Az emmausi tanítványok, Barnabás – Pál pártfogója, Pál beszéde az Aeropágoszon, Filippi levél, Jakab levele

Kaló Tamás ...

Kaló Tamás vagyok, 1972 június 29.-én születtem Ózdon. Szüleim keresztények voltak már akkor.

Isten az életünk része volt gyerekkoromtól kezdve, így a megtérésem szakaszokból állt, mérföld kövekkel az egyes állomásoknál, mint bűnbánat, bűnbocsánat, Szentlélekkel való betöltekezés és a  bemerítkezés, ami mellett 1986-ban döntöttem.

Mérnökként és ultrahang technológusként dolgozom, nős vagyok, egy kislány édesapja. 20-as éveimtől kezdve veszek részt gyülekezeti szolgálatokban, főiskolai tanulmányaim éveit illetve egy hosszabb külföldön tartózkodásom idejét leszámítva. 2019-től új szolgálati területeket adott Isten: presbiterként szolgálok.

Ha keresztény identitásomat egy bibliai szakasszal jellemezhetném, az a következő lenne : „ … az első naptól fogva, hogy odaadtad szívedet a megértésre és megaláztad magad Istened előtt, szavad meghallgattatott… ” Dániel 10:12    

 

Kiss Géza Imre ...

Kiss Géza Imre vagyok és 1961-ben születtem Debrecenben, keresztény családban. Már kisgyermekkoromban Ózdra költöztünk és a helyi pünkösdi gyülekezetben nőttem fel, itt jártam gyermek bibliakörbe, s itt tértem meg 16 éves koromban, és ma is ebben a gyülekezetben élem meg keresztény életemet.

Iskoláimat is Ózdon végeztem, műszaki területen, erősáramú technikusként végeztem. Jelenleg egy multinacionális cégnél dolgozom. Szabadidőmben nagyon szeretek barkácsolni.

1984-ben házasodtunk össze Jámbora Katalinnal, és Isten négy fiúgyermekkel ajándékozott meg bennünket.

Már egészen fiatalon éreztem, hogy Isten a gyermekek felé való szolgálatra hívott el, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy feleségemmel együtt, közel négy évtizedet szolgálhattunk a gyermekmisszióban, valamint a gyülekezet dicsőítő csoportjában, ének és zenei szolgálatokban.

1998-ban a gyülekezet presbiternek választott.

Mivel hívő családban nőttem fel, gyermekkoromtól kezdve tisztába voltam a gyülekezeti élet összes szokásaival, mondhatnánk, hogy beleszülettem a hívő életbe, mégis kellett egy pont, amikor Isten megszólított és rá kellett jönnöm, hogy én is bűnös vagyok, és szükségem van Isten bocsánatára. Ez a megtérés, amire mindnyájunknak szüksége van nap, mint nap.

A Bibliában egy helyen azt olvassuk: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (János első levele 1:8-9)

Nyeste Győző ...

Nyeste Győzőnek hívnak, 1962-ben születtem Ózdon, egy kilenc gyermekes család utolsó sarjaként. Jó apám humoros ember lévén gyakran emlegette, hogy én az a tészta vagyok, amit kenyérsütéskor összekaparnak és még ki ad egy cipót.  ( ez a „vakarék” )

1979-ben szereztem szakmát, és villanyszerelőként kezdtem el dolgozni az akkor még nagynevű Ózdi Kohászati Üzemekben, de dolgoztam a Paksi Atomerőmű építkezésen is. Jelenlegi munkahelyemen 32 éve vagyok, amely egy villanyszerelő KFT, és főként az építőiparban tevékenykedik.

Mivel szüleim hívő emberek voltak és az Ózdi Pünkösdi Gyülekezetbe jártak mondhatom, hogy az imaházi élet amióta az eszemet tudom szerves részévé vált az életünknek, mely tele van sok gyerekkori élménnyel és kedves emlékkel.

Feri bátyám (sorban az ötödik) nagy hatással volt rám. Ő kezdett el nekem úgy beszélni Jézusról és a megtérésről, hogy nem gyerekként kezelt (12 évvel idősebb nálam) hanem mint szerető báty, testvérként. Furcsa, nehéz súly nehezedett a mellkasomra és elsírtam magam. A megtérésem kb. egy év múlva 14 évesen következett be, amikor eljöttek hozzánk, a gyülekezetbe az uszkai cigány testvérek. Az ő bizonyságtételükre teljesen összetörtem az Úr előtt, befogadtam Jézust a szívembe, és újjászülettem.

1986-ban az Úrnak egy nagyon jó terve valósult meg az életemben, amikor adott nekem egy hívő feleséget, és 88-tól három évenként három fiúgyermeket kaptunk ajándékba. Ma már elmondhatom, hogy egyunokás nagypapa vagyok.

Már egész fiatal korom óta részt veszek a dicsőítésben, énekkari szolgálatokban, és az evangélizációkban. 2010 óta vagyok presbiter, ami önmagában is  csodának számít, mert ki vagyok én, hogy a szószékre állva Isten igéjét szóljam.

Nagyon szeretem az ószövetségi történeteket, Jézus kapcsolatát a tanítványokkal, a hithősöket és az Újszövetségi leveleket, de két ige van bennem, ami iránymutatás számomra és üzenet mindenki számára:

 1. „Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel.” /1 Tim. 6.6/

 

 1. „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében.” /2 Tim. 5.6.

 

Kapcsolat

Mpe Ózdi Gyülekezet

cím: 3600, Ózd, Bartók Béla u. 17

tel: +36 (70) 635 0446

e-mail: info@ozdigyulekezet.hu

© 2019 Ózdi Pünksödi Gyülekezet | Impresszum