Ózdi Pünkösdi Gyülekezet

 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”
(Filippi 4:13)

 

Az Ózdi Pünkösdi Gyülekezet története

Csernus Béla és felesége 1940-ben Mezőberényből Ózdra költözött Csernus Béla és felesége, ahol addig  gyülekezeti tagok voltak. Ezekben az években a pünkösdi mozgalom, csak bizonyos korlátozással működhetett, sőt gyülekezni sem volt szabad. Így e testvérek az evangélikus egyház keretén belül élték meg hitéletüket. A második világháború alatt nem volt gyülekezet szervezésre lehetőség, a férfiak ugyanis a háborúban, mint katonák szolgáltak. Csernus Béla 1945. november 2-án tért haza családjához.

A háború után a politikai helyzet lehetővé tette a hitélet gyakorlását. Ózdon 1946 októberének utolsó napjaiban 4 gyülekezeti tag volt, akik a mezőberényi gyülekezetből költöztek ide. 1947 júniusában Csernus Sándor, Hajdúhadházról feleségül hozta az ötödiket, és ez az öt fő már elegendő volt ahhoz, hogy meginduljon a lelki munka. Az 1947 őszén, Budapesten megtartott országos konferencia után, az addig velük barátságba került emberekkel, Csernus Béla Mekcsey út 24. sz. alatti lakásában megindult a gyülekezés. Ekkor még csak alkalmanként gyülekeztek itt. Máskor a barátkozók lakásán és az egyházak (református, evangélikus) házi gyülekező helyein. A csoport lassan összemelegedett, összeforrasztották az együtt imádkozások, a megtapasztalt áldások. Tíz-tizenöt, majd a helyi baptista gyülekezet tagjaival húsz fő is összegyűlt. Biztatást, ösztönzést Fábián József testvértől, a mezőberényi gyülekezet vezetőjétől kaptak. 1948 augusztusában Fábián József testvér tanácsára, kapcsolatba léptek a miskolci testvérekkel, és ők hetenként egy alkalommal látogatást biztosítottak, felváltva, Ladó József és Chernel Gyula testvérek által. Ezzel egyidejűleg az egyházak alkalmainak látogatását és velük való együttműködést is fokozatosan megszüntették. 1948. december 26-án hét újabb tagjelölt volt Ózdon, akik Miskolcon lettek bemerítve, és ezzel tizenkét fő lett a gyülekezet létszáma, amely a miskolci gyülekezet szórványaként működött Ózdon.

.

  1. január 25-én örömünnep volt Ózdon. Ladó testvér tanácsára önálló gyülekezetté alakult az ózdi csoport, mint a miskolci körzet ózdi gyülekezete. A megalakult gyülekezet vezetője Csernus Béla lett. (Ezekben az időkben megkezdődtek a Szentlélek kitöltetések is.) Mivel a lakás, amelyben összejöveteleiket tartották, nem saját tulajdona volt Csernus Bélának, és egy közös portán volt, szükségesnek látszott egy imaháznak alkalmas hely keresése. Isten, kérésünkre ezt is megadta.

..

Milibák Mihály felajánlott egy, részére nem szükséges, romos, nagy méretű, külön bejáratú helységet, a Mekcsey út 34. sz. alatti lakásából. Ezt a gyülekezet tagjai rendbe hozták, majd 1949. május 31-én ünnepélyes imaház-avatást tartottak. A miskolci gyülekezetből is érkeztek vendégek, zenészek, helyből pedig barátkozók, családtagok. Hetvenkét fő örvendezett együtt az Úr előtt. Ugyanezen alkalommal Csernus Béla testvért ünnepélyesen gyülekezeti vénné avatták, mint az ózdi gyülekezet vezetőjét.

...

Nem sokkal ezután, a felettes hatóságok, Milibák Mihályra nyomást gyakoroltak, hogy a gyülekezettől, a helységet vonja meg. Isten azonban mindig gondot visel az övéire, és már előre gondoskodott új helységről, a Tanácsköztársaság (ma Kőalja 95) út 89. sz. alatti szobakonyhás lakás képében. Ez a megoldás azonban nagyon rövid ideig oldotta meg a gyülekezet helygondját, mivel 1949. december 31-re a létszám húsz főre szaporodott. A bibliakörös gyerekek pedig 15-en voltak. Új, nagyobb helységről kellett gondoskodni. Elhatározták, hogy egy toldalékot építenek a házhoz. Ahogy a hangyák közt nem látni tétlent, úgy köztük sem lehetett: öreg és gyerek, erős és erőtlen összefogva, mindenki erejéhez, tehetségéhez mérten kivette a részét az építkezésből, és már 1950-ben megépült az új hajlék. Ez öt évre megoldotta a gyülekezési gondokat, de 1955-ben már ez is szűknek bizonyult. 1957-ben került sor az újabb építkezésre.

....

Mivel a körzet és szórvány gyülekezetek lelki-gondozását a nagy távolságok és utazási problémák miatt a miskolci gyülekezet nem tudta kellően ellátni, az országos vezetőség javaslatára Ózd, a hozzá közel-eső gyülekezetekkel külön körzetté alakult. Ennek, 1974. április hó 27-én ifj. Csernus Béla testvért választotta meg lelkipásztorává a gyülekezet. Ebbe a körzetbe az ózdi gyülekezeten kívül még a bánhorváti, nekézsenyi és dédestapolcsányi gyülekezet tartozott.

.....

A gyülekezet a város eldugott részén, a tulajdonában álló gyakorlatilag romos épületben tartotta istentiszteleteit. Többszöri próbálkozás ellenére a hatóságoktól a gyülekezet nem kapott lehetőséget arra, hogy új helyen és épületben adjon helyet a hitélet folytatásának. Az Úr viszont valami jobbat készített, amit egyrészt szellemiekben másrészt fizikai vonalon is valóra váltott. 1987-ben Chernel András lett a gyülekezet lelkipásztora. (A figyelmes olvasó bizonnyal észreveszi a névegyezést. Bizony ez ama Chernel Gyula fia, aki a gyülekezet indulásánál közreműködött.) Kezdeményezésére újra indult a gyülekezet imaház építésért folyó tevékenysége, amit az Úr az Õ Igéjével meg is erősített. 1988-ban megindult a gyülekezet új épületének készítése. Eközben 1989 februárjában egy imahéten a Bibliában található Pünkösdhöz hasonló módon töltetett ki a Szentlélek a gyülekezetben. A városban is emlékezetes ez a hét, hisz annak a napnak az estjén, amelyen ez történt, a városban egy óriási erejű szélvihar söpört át. Házak tetejét szakította ketté, vagy tépte le, lapostetős házak tetőszigetelését tépte föl és más károkat is okozott, miközben a gyülekezet romos épületének tetejéről egyetlen egy cserép sem esett le. A lényeg viszont mégsem ez, hanem az, ahogy a Bibliában olvassuk “Csel 2:2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt….” és ahogyan az első tanítványok átélték, itt is hatalmas módon tapasztalták meg a jelenlevők az Isten Szentlelkének a kitöltését. Ez a találkozás egy új lendületet adott a gyülekezet szellemi fejlődésében, növekedésében.

......

1988-ban felgyorsultak az események. Megvásárlásra került a gyülekezet új épületéhez a telek, és elkészültek a tervek. Szerettünk volna a város széléről egy központi helyre kerülni, ezért a Bartók Béla úton vettük meg az alkalmas telket. Első próbálkozásuk az építési engedély megszerzésére akkor a helyi tanácstól elutasítást kapott, fellebbezésünket az akkori megyei tanács elfogadta és végül is elkezdődhetett az új épület felépítése. A gyülekezet valamennyi tagja “egy-emberként” vett részt a munkálatokban, amelynek volumene és a szükséges anyagiak mennyisége jóval meghaladta a gyülekezet erejét. Ennek ellenére belevágtunk ebbe a nagy feladatba, mert hittük, hogy az Úr, aki hatalmas, sikeressé teszi munkánkat. A gyülekezet minden tagja lehetőségeihez mérten (talán még felette is) anyagiakkal is segítette az épület létrehozását. Természetesen nem maradt el a segítség az országban élő más pünkösdi gyülekezetekből sem. Igen komoly pénzügyi és eszközbeni segítséget kaptunk egy svéd kisváros, Vrigstad gyülekezetétől, amelynek tagjai fizikai munkájukkal is hozzájárultak imaházunk fölépüléséhez.
Amikor a gyülekezet építését befejeztük és az imaház avató ünnepség megrendezésre került az utolsó számlákat is kifizettük, hisz az utolsó adomány összege pontosan a fennálló tartozásunkkal volt egyenlő. (Isten tudta mennyi szükséges még.) 1990. szeptember 29 óta a gyülekezet a Bartók Béla út 15-17 szám alatt található. A gyülekezeti épület korszerű és célszerűen van elkészítve. A gyülekezet légkondicionált helységeiben egyszerre közel 400 ember is részt vehet az istentiszteleten.

......

A 90-es évek elejétől újabb ébredési hullám vonult végig a gyülekezeten, amikor a 260 főt is meghaladta a bemerített tagok száma. Azokban az időkben ugyanazokat a pünkösdi ébredési jegyeket tapasztaltuk meg, mint az alapításkor. Az ózdi gyülekezet kilépett az épület falai közül, utcamissziókon, kultúrházi zenés evangélizációkon osztotta meg az örömhír a város és a környező települések lakosságával. Minden társadalmi réteghez és korosztályhoz eljutott az üzenet, egy folyamatosan épülő, gyarapodó gyülekezetté vált, teológiai kilengésektől és komolyabb szakadásoktól mentesen haladt át az évtizedeken. Ennek titkát a szilárd bibliai alapokban, a vezetők kiegyensúlyozott személyiségében és a missziós lelkületben látjuk. A teológiai ismereteket a gyülekezeten belül egy 2 éves bibliaiskolával is megalapoztuk, 88 fő vett részt ezeken a komoly tanulással egybekötött közösségi alkalmakon, 12-en sikeres vizsgát is tettek a végén.

......

2001-től 2015-ig Benedek Zsolt volt a gyülekezet pásztora, aki hasonló lendülettel folytatta a munkát, mint elődje, Chernel András. Igehirdetései a teológiai mélységek mellett az egészséges humort sem nélkülözték. Ezekben az években is erős szociális, ifjúsági- és gyermekmunka folyt a gyülekezetben, sőt a Palánta misszió munkájába bekapcsolódva, Hollóné Simon Éva vezetésével Bozóné Csernus Emőke és Simon Imréné több iskolában, óvodában hitoktatói tevékenységet végzett, karácsony és húsvét időszakában olykor 40-nél is több helyszínen örvendeztették meg a gyermekeket, pedagógusokat, sőt idős otthonok lakóit bábelőadásaikkal. Nyáron pedig gyermektáborokban osztották meg az üzenetet gyermeknyelven, játékosan, bohócdarabokkal, pantomimmel, vetélkedőkkel tarkítva. A gyülekezeti táborokban 50-60 gyermek is részt vett, és sok-sok segítő munkatárs.
2015 és 2018 között egy válságos időszakban Kovács Béla presbiter vállalta el a gyülekezet vezetését egy kibővített vezetőségi csapat élén.
2018. májusában újabb pásztorváltás történt, Bajáról ideköltözött az új lelkipásztorunk, Baráti Róbert, aki újabb színt és lendületet hozott a közösségbe. Hisszük és tevékenyen várjuk egy újabb fellendülési időszak érkezését mind a város, mind a gyülekezet életében.
Gyülekezetünk sikeres időszakaihoz mindig hozzájárultak az odaszánt életű a szolgálattevők. A gyülekezet történetének leírását nem fejezhetjük be anélkül, hogy néhányukat meg ne említenénk a teljesség igénye nélkül: Berki Bertalan, id. és ifj. Juhász Miklós, Kiss Imre, Burai Imre, id. és ifj. Kovács Béla, Ádámkó Lajos, Nyeste Ferenc, Kiss Géza, Csernus József, Nyeste Zoltán… és a sokszor háttérben munkálkodó, de legalább olyan fontos szolgálatot végző nőtestvérek.

Kapcsolat

Mpe Ózdi Gyülekezet

cím: 3600, Ózd, Bartók Béla u. 17

tel: +36 (70) 635 0446

e-mail: info@ozdigyulekezet.hu

© 2019 Ózdi Pünksödi Gyülekezet | Impresszum